$api_key = ‘TU_API_KEY’; // Reemplaza ‘TU_API_KEY’ con tu clave de API de News API
$news_sources = array(
‘emol’,
‘elpais’,
‘lun’
);
$articles_per_source = 5;

// URL de la API
$url = «https://newsapi.org/v2/top-headlines?sources=» . implode(‘,’, $news_sources) . «&apiKey=» . $api_key . «&pageSize=» . $articles_per_source;

// Realizar la petición a la API
$response = wp_remote_get($url);

// Obtener los datos de la respuesta
if (is_array($response)) {
$body = $response[‘body’];
} else {
$body = $response->body;
}

// Decodificar los datos JSON de la respuesta
$data = json_decode($body);

// Mostrar las noticias
foreach ($data->articles as $article) {
$title = $article->title;
$description = $article->description;
$url = $article->url;
$image_url = $article->urlToImage;

// Mostrar la noticia en HTML
echo ‘

‘;
echo ‘‘;
echo ‘

‘ . $title . ‘

‘;
echo ‘

‘ . $description . ‘

‘;
echo ‘

‘;